Dorëzimi i punimit final

Dorëzimi i punimit final
Autori/Autorët që do të prezantojnë punimet e tyre në konferencë duhet që të dorëzojnë studimin e tyre për t’u publikuar në librin e konferencor 2016, përmes adresës së emailit [email protected] .

Autori/Autorët janë të lutur që të përgatisin punimin e tyre sipas kërkesave të mëposhtme:

 •  Punimi duhet të dorëzohet në gjuhën shqipe ose angleze sipas kritereve të mëposhtme:
  • Text font: Times New Roman 12 pts (footnotes: 10 pts)
  • Space: single
  • Alignment: justified
  • Margins: all 3cm
 • Punimi duhet dorëzuar vetëm sipas formatit Microsoft Word.
 • Punimi duhet të jetë midis 5-7 faqe sipas formatit A4 në Microcoft Word në limitet 2500 - 3500 fjalë. (Këtu përfshihen edhe abstrakti, referencat, tabelat dhe shtojcat)
 • Titulli nuk duhet të jetë më i gjatë se 20 fjalë.

Faqja e parë duhet të përfshijë informacionet e mëposhtme - të gjitha në qendër:

 • Titulli i punimit (16 pts, bold)
 • Një rresht bosh
 • Emri i Autorit/Autorëve, Pozicioni/Institucioni, Posta elektronike (12 pts, bold)
 • Dy rreshta bosh

Referencat: Për përdorimin e referencave do të përdoret “Chicago manual of style (2011).” Citimet do të jenë në fund të faqes sipas të gjitha kritereve të vendosura nga “Chicago manual of style (2011).” Bibliografia do të paraqitet e plotë në fund të punimit e renditur sipas rendit alfabetik. Për më shumë detaje teknike mund të vizitoni linkun e mëposhtëm: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html