Data të rëndësishme

11 nëntor 2016 Dërgimi i abstrakteve
18 nëntor 2016 Përgjigje ndaj aplikimeve
9 dhjetor 2016 Regjistrimi
10 dhjetor 2016 Dorëzimi i punimit final
15-16 dhjetor 2016 Datat e konferencës